8.5-10톤 G 시리즈

모델: CPD85/100-GB2/GB2Li

모터: AC 전원

배터리 전원: 납-산 / 리튬-이온

컨트롤러: CURTIS / ZAPI

배터리 전압: 80 V / 1084-1240 Ah

리프팅 용량: 8.5-10톤

리프팅 높이: 3m - 8m

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Sản phẩm đã xem
popup

Số lượng:

Tổng tiền: